Inga registrerade anmärkningar

KAEFER AB

Bolagsfakta

Hemsida
Telefonnummer
Telefonabonnemang:
103 st
Bolagsform:
Aktiebolag
Verkställande direktör:
Christian Jern
Kommunsäte:
Stenungsund
Länssäte:
Västra Götaland
Moderbolag:
Firmatecknare
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av – ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman – beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status:
Bolaget är aktivt
Org.nummer:
556290-2436
Omsättning
374 161 tkr
Registrerat:
1986
F-Skatt:
Ja
Momsregistrerad:
Ja
Arbetsgivare:
Ja
Antal anställda:
132 st
Verksamhet & status
Svensk näringsgrensindelning:
43999 – Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43290 – Andra bygginstallationer 43341 – Måleriarbeten
Verksamhetsbeskrivning:
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning, försäljning och installation av isoleringsmaterial för industri och därmed förenlig verksamhet.
Bolagsöversikt & nyckeltal
Nyckeltal 2022-12
Omsättning
374 161 tkr
Res. e. fin
15 103 tkr
Årets resultat
20 116 tkr
Summa tillgångar
233 072 tkr
Vinstmarginal
2,71%
Kassalikviditet
84,42%
Soliditet
17,15%
Bruttomarginal
2,71%
Snittlön:
470 000 kr/år
Utdelning (2022):
1 500 000 kr

Omsättning

Alla siffror anges i hela tusental.

2022-12
374 161
2021-12
250 327
2020-12
234 355

Resultat efter finansnetto

Alla siffror anges i hela tusental.

2022-12
15 103
2021-12
12 727
2020-12
11 446
2022-12
4 701
2021-12
4 701
2020-12
4 701
2022-12
132
2021-12
113
2020-12
91
2022-12
84,42 %
2021-12
96,21 %
2020-12
81,61 %
2022-12
6,03 %
2021-12
8,65 %
2020-12
7,15 %
2022-12
2,71 %
2021-12
4,27 %
2020-12
3,68 %
Omsättning & resultat för KAEFER AB 2022-12 2021-12 2020-12
Omsättning
374 161
250 327
234 355
Resultat efter finansnetto
15 103
12 727
11 446
Antal anställda
132
113
91
Aktiekapital
4 701
4 701
4 701
Kassalikviditet
84,42 %
96,21 %
81,61 %
Riskbuffert
6,03 %
8,65 %
7,15 %
Vinstmarginal
2,71 %
4,27 %
3,68 %
Carl Kae­fer var en smart man. 1918 an­vän­de han torv för att iso­le­ra väg­gar i kylut­rym­men. Hans idé fun­ge­ra­de så bra att den led­de till grun­dan­det av vårt fö­re­tag som se­dan dess har ut­veck­lats till en mark­nads­le­da­re för lös­ning­ar inom in­du­stri, ma­rin & off­sho­re och kon­struk­tion. Med över 30 000 an­ställ­da värl­den över och en stor in­ter­na­tio­nell när­va­ro är vi en verk­lig glo­bal ak­tör – där för dig värl­den över. För­u­tom iso­le­ring er­bju­der vi ac­cesslös­ning­ar, yt­skydd och pas­sivt brand­skydd. I allt vi gör sätts kun­den i fo­kus och vi är stol­ta över vår ef­fek­ti­va, in­no­va­ti­va stra­te­gi för att över­vin­na ut­ma­ning­ar och er­bju­da tjäns­ter och lös­ning­ar.Vi är ock­så stol­ta över att göra sa­ker på KAE­FER-sät­tet. Det är det som gör oss an­norlun­da och det syns tyd­ligt i våra star­ka etis­ka vär­den som styr oss i allt vi gör. Dess­utom drivs vi av in­no­va­tion och av att göra sa­ker an­norlun­da. Vi ut­veck­lar nya skräd­dar­syd­da lös­ning­ar som gyn­nar våra kun­der och vi lig­ger i fram­kant inom di­gi­ta­li­se­ring i vår bransch. Vi ga­ran­te­rar kva­li­tet, sä­ker­het, kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet och kon­ti­nu­er­lig för­bätt­ring med vår sto­ra in­ter­na ex­per­tis och helt in­te­gre­ra­de tjäns­ter.Våra fram­gångs­ri­ka me­rit­lis­ta ta­lar för sig själv och fun­ge­rar även som be­vis på styr­kan i Carl Kae­fers idéer och vår vi­sion – Att eli­mi­ne­ra ener­gis­lö­se­ri. Kontakt:Ödsmål: 070-683 61 40 Mariestad: 070-959 69 68 Karlstad: 076-127 59 54 Lysekil: 079-014 62 99 Umeå: 076-109 68 44

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *