Inga registrerade anmärkningar
  TEKNIKVÄGEN 4 444 95 Ödsmål

  Carl Kae­fer var en smart man. 1918 an­vän­de han torv för att iso­le­ra väg­gar i kylut­rym­men. Hans idé fun­ge­ra­de så bra att den led­de till grun­dan­det av vårt fö­re­tag som se­dan dess har ut­veck­lats till en mark­nads­le­da­re för lös­ning­ar inom in­du­stri, ma­rin & off­sho­re och kon­struk­tion. Med över 30 000 an­ställ­da värl­den över och en stor in­ter­na­tio­nell när­va­ro är vi en verk­lig glo­bal ak­tör - där för dig värl­den över. För­u­tom iso­le­ring er­bju­der vi ac­cesslös­ning­ar, yt­skydd och pas­sivt brand­skydd. I allt vi gör sätts kun­den i fo­kus och vi är stol­ta över vår ef­fek­ti­va, in­no­va­ti­va stra­te­gi för att över­vin­na ut­ma­ning­ar och er­bju­da tjäns­ter och lös­ning­ar.Vi är ock­så stol­ta över att göra sa­ker på KAE­FER-sät­tet. Det är det som gör oss an­norlun­da och det syns tyd­ligt i våra star­ka etis­ka vär­den som styr oss i allt vi gör. Dess­utom drivs vi av in­no­va­tion och av att göra sa­ker an­norlun­da. Vi ut­veck­lar nya skräd­dar­syd­da lös­ning­ar som gyn­nar våra kun­der och vi lig­ger i fram­kant inom di­gi­ta­li­se­ring i vår bransch. Vi ga­ran­te­rar kva­li­tet, sä­ker­het, kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet och kon­ti­nu­er­lig för­bätt­ring med vår sto­ra in­ter­na ex­per­tis och helt in­te­gre­ra­de tjäns­ter.Våra fram­gångs­ri­ka me­rit­lis­ta ta­lar för sig själv och fun­ge­rar även som be­vis på styr­kan i Carl Kae­fers idéer och vår vi­sion – Att eli­mi­ne­ra ener­gis­lö­se­ri. Kontakt:Ödsmål: 070-683 61 40 Mariestad: 070-959 69 68 Karlstad: 076-127 59 54 Lysekil: 079-014 62 99 Umeå: 076-109 68 44

  Org.nummer:
  556290-2436
  Verkställande direktör:
  Christian Jern
  Årets resultat
  20 116 tkr
  Telefonnummer
  Antal anställda:
  132 st
  Kommunsäte:

  Stenungsund

  Svensk näringsgrensindelning:
  bygginstallationer
  Org.nummer:
  556993-1313
  Ordförande:
  Henrik Håkansson
  Årets resultat
  291 tkr
  Telefonnummer
  Antal anställda:
  7 st
  Kommunsäte:

  Simrishamn

  Bransch:
  bygg